Náhradní členská schůze BDH 16.10.2023

Termín konání:          dne 16.10. 2023 od 18:00 hod. (zahájení prezence od 17:15 hod.)

Místo konání:            Hlivická 424, Praha 8 – chodba 15. patro, hala u výtahů

 

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE – členská schůze bere na vědomí
 4. HOSPODAŘENÍ
  a) Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022
  b) Schválení rozpočtu na rok 2024
 5. Schválení úpravy výše záloh a nájemného pro členy družstva s právem nájmu bytu a pro nájemce
 6. Diskuze
 7. ZÁVĚR

Poznámky a informace: 

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat sken nebo kopii plné moci!
 4. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 5. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva: hlivicka.cz 

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě na Oddělení péče o klienta SBD Praha, e-mail: klientske@sbdpraha.cz, nebo na vrátnici domu Hlivická 424.

Plnou moc k zastupování naleznete zde: Plná moc k zastupování

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.