Aktuality

Nedodržování preventivních opatření v domě

Bohužel i nadále se v našem domě a těsném okolí objevují případy bezohledného, nezodpovědného a rizikového chování spočívající v nerespektování preventivních opatření, vedoucích k maximalizaci ochrany obyvatel našeho domu před rizikem nákazy Covid-19. I nadále jsou vidět spolujízdy výtahem ve skupinkách z různých bytů, kuřáci před domem bez ochranných roušek, diskutující skupinky nedodržující bezpečnou vzdálenost a obdobné situace.

S ohledem na tuto skutečnost opětovně žádáme všechny obyvatele našeho domu i jejich návštěvy, aby se obdobnému chování vyvarovali, neboť díky tomu jsme schopni zajistit alespoň částečnou ochranu nás všech. 

V případě, že sami spatříte osobu či skupinku, která by se shora uvedeného chování dopouštěla, bylo by vhodné tuto osobu/y na chování vhodným způsobem upozornit, neboť se může jednat o osoby seniorního věku, které nemusejí být v některých případech informováni nejen o hrozících sankcích (aktuálně až 20.000,- Kč), vyplývajících z platného právního rámce České republiky, ale zejména o rizicích, které svým chování mohou způsobovat.

Zároveň je potřeba poděkovat za odpovědné a lidské chování většiny obyvatel, kteří nám napomáhají situaci zvládnout, a to nejen ve formě dodržování vydaných nařízení, ale i ve formě pomoci seniorním či nemocným osobám, či ve formě výroby improvizovaných ochranných roušek.

Děkujeme, že nejste lhostejní.

Omezení služeb České pošty

 

Aktuální situace v doručování zásilek

 

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení, ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.

Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.

Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta

 

Další informace můžete nalézt zde: https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb 

Aplikace desinfekce v objektu Hlivická

S ohledem na epidemii COVID-19 v České republice bylo rozhodnuto o preventivním opatření, a to aplikaci desinfekčních prostředků při provádění úklidu v domě. 

I přes toto opatření doporučujeme minimalizovat přímý kontakt s dotykovými plochami ve společných částech domu (např. tlačítka ve výtazích mačkat přes rukáv apod.)