Starší aktuality

Připomenutí hlasování per rollam

Připomínáme všem členům SVJ Hlivická, kteří ještě neodevzdali svůj hlasovací lístek pro per rollam, že hlasování končí již tuto středu, tj. 20.12.2017

V případe, že Vám hlasovací lístek nebyl doručen či jste jej např. někam založili, máte možnost si jej stáhnout ZDE, případně se můžete obrátit na kterékoliv člena představenstva BDH.

Všechny žádáme o spolupráci, neboť BEZ VAŠÍ SOUČINNOSTI BUDOU MARNĚ VYNALOŽENY NÁKLADY NA TUTO HLASOVACÍ AKCI.

Děkujeme…

 

 

DŮLEŽITÉ!!! Hlasování per rollam

Vážení členové SVJ Hlivická,

dne 29.11.2017 Vám byl distribuován dokument „SOUHLAS VLASTNÍKA JEDNOTKY PRO ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ (tzv. per rollam)“

Žádáme všechny členy SVJ Hlivická o vyplnění tohoto dokumentu a vložení do schránky SVJ Hlivická (Hlivická 242, Praha 8), a to nejpozději do 20. 12. 2017 včetně (raději však dříve, vyplnění zabere cca 1 min)

Pokud nevíte, kde tuto schránku naleznete, zde máte schématický plánek:

Pokud by se přeci jen stalo, že dokument Vám nebyl doručen či jste jej např. někam založili, máte možnost si jej stáhnout ZDE

Do lístku stačí pouze dopsat Vaše příjmení a jméno, datum a podpis (případně totéž udělat v případě spoluvlasntíka). 

Dále je potřeba vyplnit spoluvlastnický podíl, který zjistíte zde > http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka   , kde zadáte obec Praha, část Bohnice, zadáte číslo popisné a číslo bytu. Následně se Vám zobrazí informace o bytě, které obsahují i položku „Podíl na společných částech“, která vypadá např. takto: 1234/2516639 – celé toto číslo i s lomítkem opíšete do formuláře.

Jestliže nebydlíte v domě a doručení je pro Vás komplikované, můžete vyplněný formulář zaslat na adresu: 
Společenství vlastníků jednotek Hlivická, Hlivická 424, 181 00 Praha 8 – Bohnice

Před odevzdáním nezapomeňte zkontrolovat, zda jste křížkem označili Vaše stanovisko.

Za včasné vyplnění a odevzdání předem děkujeme!

 

 

Již dnes náhradní členská schůze BDH

Dovolujeme si připomenout, že již dnes 23.11.2017 od 18:30 hod probíhá náhradní členská schůze Bytového družstva Hlivická (prezence od 18:00 hod).

Tato proběhne přímo v našem domě – Hlivická 424, 15. patro.

Více informací se dozvíte v již dříve uveřejněné aktualitě – viz zde

Za účast předem děkujeme.

Výskyt cizích osob v domě

Vážení obyvatele objektu Hlivická,

se začínající zimou a nepříznivými klimatickými podmínkami byl v našem domě zaznamenán výskyt „bezdomovců“, spojený nejen s odpadky a výkaly na chodbách, ale i s odcizenými věcmi na chodbách (obuv, rohožky, apod.)

V souvislosti s tímto důrazně žádáme o nevpouštění neznámých osob do domu a zároveň o hlášení výskytu takových osob buď na vrátnici (osobně či na tel. 225 092 091), nebo mimo otevírací dobu vrátnice na Městskou policii – linka 156.

Upozorňujeme, že přehlížením tohoto stavu ohrožujeme bezpečnost, zdraví i majetek nás všech, včetně seniorů a našich děti.

Děkujeme, že nejste lhostejní k tomu, co se v našem domě děje.

Zateplení stěn lodžií pro zájemce

Vážení obyvatelé bytů s lodžiemi,
v návaznosti na několik Vašich dotazů na zateplení stěn lodžií sdělujeme, že jsme tento dotaz předali firmě IZOLTECHNIK, která v současné realizuje zateplení fasády na našem domě.
Následně nám tato firma zaslala předběžnou cenovou kalkulaci na zateplení stěn lodžie, kdy rozpětí se pohybuje v rozmezí 9.000 – 13.000 Kč, dle typu lodžie. Zejména se jedná o východní stranu domu, kde v současné době probíhá zateplení.

Případní zájemci o zateplení lodžie, která proběhne výhradně na náklady zájemce, se mohou hlásit nejpozději do 30.11.2017, a to na vrátnici domu. Následně bude vytvořený seznam zájemců předán firmě IZOLTECHNIK, která případné zájemce osloví k projednání realizace, tj. ceny, termínu apod.

Upozorňujeme, že vrátnice nemá k dispozici žádné další informace.

Na vrátnici zanechejte informace o bytě, ve kterém by realizace měla proběhnout (čp. + byt č.) a Vaše kontaktní informace pro firmu IZOLTECHNIK.

Pozvánka na náhradní členskou schůzi BDH dne 23.11.2017

Z důvodu nedostatečné účasti na členské schůzi BDH dne 2.11.2017 v OD Krakov uveřejňujeme tuto:

 

POZVÁNKU NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Hlivická

 Bytové družstvo Hlivická svolává v souladu s ust. § 647 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a v souladu s platnými stanovami

náhradní členskou schůzi 

Termín konání:          dne  23. 11. 2017 od 18:30 hod. ( zahájení prezence od 18:00 hod. )

Místo konání:            Hlivická  č.p. 424 – chodba 15. patro

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 1. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
 2. Schválení rozpočtu na rok 2018
 1. DOPLŇUJÍCÍ VOLBA člena PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA
 2. RŮZNÉ
 3. ZÁVĚR

Poznámky a informace: 

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 4. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 5. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva: hlivicka.cz 

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz a nebo na vrátnici domu Hlivická 424.

Přílohy: 

 Vzor plné moci k zastoupení na náhradní členské schůzi  – ZDE (pdf)

 Za  Bytové družstvo HLIVICKÁ: 

  Mgr. Michal Janovský, v. r.                                       JUDr. František Hak, v. r.

  předseda představenstva                                                    místopředseda představenstva

Návrh Usnesení pro Členskou schůzi BDH

Návrh usnesení pro členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁ, konanou dne 2.listopadu 2017

 Bod č. 4 pozvánky – Hospodaření

 a) Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016

Členská schůze schvaluje:

 • účetní závěrku za rok 2016
 • převést vytvořený zisk za rok 2016 ve výši 581.344,83 Kč ve prospěch účtu nerozdělený zisk z minulých let.

 b) Schválení rozpočtu na rok 2018

Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2018 s celkovým rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 70 tis. Kč. Na straně výdajů jsou nad rámec běžných výdajů zahrnuty plánované opravy jednotek v majetku BD ve výši 400 tis. Kč.