Pozvánka na členskou schůzi BDH – 12.10.2021

P O Z V Á N K A

NA ČLENSKOU SCHŮZI Bytového družstva HLIVICKÁ

 Bytové družstvo HLIVICKÁ svolává v souladu se platnými stanovami a zákonem

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění

členskou schůzi

Termín konání:          dne 12. 10. 2021 od 18:00 hod. (zahájení prezence od 17:15 hod.)

Místo konání:              Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE – členská schůze bere na vědomí
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020
 6. Schválení rozpočtu na rok 2022
 7. Schválení úpravy výše záloh pro členy družstva – nájemce s účinností od 1. 7. 2022
 8. ZÁVĚR

Poznámky a informace: 

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 4. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 5. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva: hlivicka.cz 

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz.

Do účetních dokladů roku 2020 můžete nahlédnout ve středu  6. 10. 2021 v čase od 9:00 do 12:00 a 14:00 do 18:00 hodin na adrese správce Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to po předchozí domluvě s účetní družstva paní Martinou Mráčkovou, tel:  733 703 631, e-mail: mrackova@sbdpraha.cz.

V Praze dne  13. 9. 2021

Za Bytové družstvo HLIVICKÁ:

   Mgr. Michal Janovský, v. r.                        JUDr. František Hak, v. r.

předseda představenstva                               místopředseda představenstva

 

Pozvánka + vzor plné moci ke stažení >>> Pozvanka na schuzi BDH – 12. 10. 2021

Bookmark the permalink.

Jeden komentář

 1. Pingback: Náhradní členská schůze BDH – 9.11.2021 – Hlivicka.cz

Komentáře jsou zakázány.