Povinnosti uživatelů domu

Povinnosti vlastníků a uživatelů bytů, nebytových prostor, společných prostor a společných částí domu a pravidla při užívání uvedeného majetku, vyplývající ze zákonných předpisů, stanov Společenství vlastníků jednotek Hlivická (dále jen Společenství vlastníků) a usnesení orgánů Společenství vlastníků:

Úvod: 

– Na základě usnesení Shromáždění Společenství vlastníků vykonává funkci výboru Společenství vlastníků, v souladu s dříve platným zákonem o vlastnictví bytů, pověřený vlastník, podle nového občanského zákoníku je užíván termín předseda společenství vlastníků. Pověřeným vlastníkem (předsedou společenství vlastníků) bylo Shromážděním Společenství vlastníků zvoleno Bytové družstvo Hlivická (dále jen Družstvo). Družstvo, jako ostatními vlastníky pověřený vlastník (předseda společenství vlastníků), tak plní funkci statutárního a výkonného orgánu Společenství vlastníků. Statutárním a výkonným orgánem Družstva je Představenstvo družstva (pozn.: všichni členové představenstva jsou v současné době i vlastníky bytů).

–    Ve věcech Společenství vlastníků se jednotliví vlastníci primárně obracejí na pověřeného vlastníka (předsedu společenství vlastníků), respektive na jeho statutární a výkonný orgán, kterým je představenstvo Družstva, případně na kontrolní komisi Společenství vlastníků. Složení představenstva Družstva a kontrolní komise je zveřejněno na veřejné vývěsce u vstupu do domu č.p. 424, Hlivická ulice, Praha 8. Vlastníci se mohou obracet na představenstvo Družstva či kontrolní komisi Družstva písemně, do poštovní schránky Družstva a Společenství vlastníků a nebo při úředních hodinách Družstva a Společenství vlastníků.

–    Ve věcech oprav a závad v provozu domu, oprav a změn v bytech, změn v počtech osob užívajících byt, závad v provozu domu, ve věcech vyúčtování souvisejících s užíváním bytů apod. se vlastníci bytů obracejí primárně na správce domu – Stavební bytové družstvo Praha, a to telefonicky a nebo při úředních hodinách správce, zveřejněných na veřejné vývěsce. Správce domu je možné kontaktovat a závady na domě, v bytech či při správě a provozu domu hlásit i na vrátnici domu, kde je možné rovněž hlásit havarijní situace, požár apod.

Člen Společenství vlastníků má povinnosti vlastníka jednotky a člena Společenství vlastníků uvedené zejména v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a ve stanovách Společenství vlastníků jednotek Hlivická, zejména má povinnosti:

1)  Vlastník jednotky je povinen dodržovat platné zákonné předpisy,  stanovy Společenství vlastníků a plnit usnesení orgánů Společenství vlastníků, schválená v souladu se zákonem  v souladu se stanovami Společenství vlastníků.

2)  Vlastník jednotky je povinen hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku, hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování. Upozorňuje se, že k zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vlastníků jednotek, vyplývajících z neplnění této povinnosti některým z vlastníků, může vzniknout rozhodnutím soudu vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce takového povinného vlastníka.

3)  Vlastník jednotky je povinen zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů Společenství vlastníků jednotek. Úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních jednotek a v případech, kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě.

–   Hlučné práce v bytech či nebytových prostorech je možné konat pouze v časech pondělí až  sobota od 8:00 – 19:00 hod.

–   Veškerý pohyb psů ve společných prostorách domu je možný pouze na vodítku a majitel psa plně odpovídá za případné škody.

4)  Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem shromáždění Společenství vlastníků. Zde se upozorňuje zejména na opravy a výměny oken, zasklívání lodžií, umísťování předmětů na fasádě, zásahy do fasády, zásahy na střeše apod.

5)  Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může vlastník jednotky provádět jen na základě smlouvy o výstavbě, uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě. Zde se upozorňuje zejména na různé změny vnitřních dispozic bytů, které mohou změnit celkovou výměru bytů, ze které je odvozen spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Např. se jedná o odstraňování lodžiových stěn a jiné změny celkových výměr bytů na úkor společných prostor či společných částí domu apod. Upozorňuje se, že např. lodžie je společným prostorem domu, byť ve výlučném užívání příslušného vlastníka bytu. Vlastník jednotky je povinen předat pověřenému vlastníku (představenstvu Družstva) ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že chce provést změnu stavby.

6)  Vlastník jednotky není oprávněn činit změny ve společných prostorách domu nebo na společných částech domu bez souhlasu příslušných orgánů Společenství vlastníků nebo činit bez souhlasu orgánů Společenství vlastníků takové úpravy v jednotce, které by do těchto společných prostor a nebo do společných částí domu či jeho fungování zasáhly. Zde se upozorňuje například na jakékoliv zásahy do topné soustavy, jako je např. přidávání či odnímání radiátorů či jiné jejich změny, které mají vliv na fungování celé topné soustavy v domě, zásahy do elektroinstalace apod.

7)  Vlastník jednotky je povinen odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají. Upozorňuje se, že k zajištění pravomocně přisouzených pohledávek, vzniklých z neplnění uvedené povinnosti, může vzniknout rozhodnutím soudu ostatním vlastníkům jednotek vůči povinnému vlastníku jednotky zástavní právo k jednotce povinného vlastníka a na jeho věcech movitých.

8)  Vlastník jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot.

9)  Vlastník jednotky je povinen umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku. Nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně pověřený vlastník (předseda Společenství vlastníků) – představenstvo Družstva alespoň 3 dny předem.

10) Vlastník jednotky je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pověřenému vlastníku (předsedovo Společenství vlastníků) – představenstvu Družstva nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů a pro potřeby správy domu, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Stejně tak je povinen nahlásit správci domu nebo pověřenému vlastníku (představenstvu Družstva) počet osob, které budou užívat jednotku. V této souvislosti se upozorňuje vlastník, který převádí jednotku na jiného vlastníka a je současně členem Družstva, přičemž nepřevádí současně na jiného vlastníka i svůj družstevní podíl v Družstvu, čili zůstává nadále členem Družstva, že je ve výsostném zájmu tohoto bývalého vlastníka jednotky a přetrvávajícího člena Družstva, aby představenstvu Družstva oznámil svou novou kontaktní adresu a neopomínal představenstvo Družstva v případě změny této adresy vždy o nové adrese informovat.

11)  Vlastník jednotky je povinen oznamovat pověřenému vlastníku (předsedovi Společenství vlastníků) – představenstvu Družstva, případně správci domu – Stavebnímu bytovému družstvu Praha všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtech příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

12)  Vlastníci jednotek ručí za závazky Společenství vlastníků v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Dokument je možno stáhnout ZDE
(formát pdf, velikost 80 kB, otevírá se v samostatném okně)

Komentáře jsou uzavřeny.