Náhradní členská schůze BDH

S ohledem na skutečnost, že při řádné členské schůzi členů Bytového družstva Hlivická, která se konala dne 17.10.2018, nebyl přítomen dostatečný počet členů pro hlasování, koná se dne 8.11.2018 od 18:00 hod Náhradní členská schůze BDH. Zahájení prezence od 17:30 hod.

Místo konání: Hlivická č.p. 424, Praha 8 – chodba 15. patro, hala u výtahů

Program a plná moc k zastupování ke stažení zde:

Pozvánka s programem + Plná moc (pdf)

Plná moc k vyplnění v počítači (docx)

 

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017
 6. Schválení rozpočtu na rok 2019
 7. RŮZNÉ
 8. ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.

 1. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 2. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 3. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.

 

Členská schůze BDH – 17.10.2018

V příloze naleznete pozvánku na Členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁkterá se bude konat dne 17.10.2018 od 18:00 hod. (prezence od 17:15) v OD Krakov.

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (ke stažení níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka + Plná moc

Další dokumenty budou uveřejněny v dalších dnech.

Návrh Usnesení pro Členskou schůzi BDH

Návrh usnesení pro členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁ, konanou dne 2.listopadu 2017

 Bod č. 4 pozvánky – Hospodaření

 a) Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016

Členská schůze schvaluje:

 • účetní závěrku za rok 2016
 • převést vytvořený zisk za rok 2016 ve výši 581.344,83 Kč ve prospěch účtu nerozdělený zisk z minulých let.

 b) Schválení rozpočtu na rok 2018

Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2018 s celkovým rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši 70 tis. Kč. Na straně výdajů jsou nad rámec běžných výdajů zahrnuty plánované opravy jednotek v majetku BD ve výši 400 tis. Kč.

Členská schůze BDH – 2.11.2017

V příloze naleznete pozvánku na Členskou schůzi Bytového družstva HLIVICKÁ, která se bude konat dne 2.11.2017 od 18:00 hod. (prezence od 17:15) v OD Krakov.

Předem děkujeme za Vaší účast, či za pověření Vašeho zástupce pro jednání na základě přiložené plné moci (ke stažení níže), díky čemuž bude možno naplnit dostatečný počet účastníků a tím i bezproblémové projednání a schválení bodů programu.

Pozvánka na Náhradní členskou schůzi BDH

 

P O Z V Á N K A NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Hlivická

Bytové družstvo Hlivická svolává v souladu s ust. § 647 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a v souladu s platnými stanovami

náhradní členskou schůzi

Termín konání:     dne  16. 6. 2016 od 19:00 hod. ( zahájení prezence od 18:30 hod. )

Místo konání:        Hlivická  č.p. 424 – chodba 15. patro

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Informace a schválení účetní závěrky za rok 2015
 6. Informace a odsouhlasení výše záloh od 1.7.2016
 7. Schválení poskytnutí půjčky pro SVJ Hlivická na financování významných oprav objektu (zateplení pláště domu, oprava výtahů)
 8. Pověření představenstva Bytového družstva ve věci jednání za BD Hlivická ve funkci Předsedy Společenství vlastníků Hlivická
 9. RŮZNÉ, ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.

 1. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 2. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 3. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 4. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva: hlivicka.cz 

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz a nebo na vrátnici domu Hlivická 424.

Přílohy:

 Vzor plné moci k zastoupení na náhradní členské schůzi – ke stažení i s Pozvánkou  ZDE (formát DOC)

 

 Za  Bytové družstvo HLIVICKÁ:

 Mgr. Michal Janovský, v. r.                                     JUDr. František Hak, v. r.

předseda představenstva                                   místopředseda představenstva


 

PLNA MOC

k zastupování člena Bytového družstva Hlivická

V souladu s ust. § 635 odst. 2 zákona č. 90/2012 S., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) pověřuji a zplnomocňuji za moji osobu:

(jméno a příjmení) ………………………………………………………………………….,

rodné číslo …………………………………………………….,

trvale bytem…………………………………………………………………………………………………………………,

člen Bytového družstva Hlivická,

 

a to pana (paní) …………………………………………………….., nar. ………………………………………..,

trvale bytem……………………………………………………………………………………..

Plná moc je udělována pro zastupování mé osoby na náhradní členské schůzi, konané dne 16. 6. 2016 a je v souladu s ustanovením výše uvedeného zákona udělována pouze na toto jednání náhradní členské schůze v následujícím rozsahu:

1) Hlasování a rozhodování o všech bodech programu jednání náhradní členské schůze, tak jak byl navržen představenstvem Bytového družstva Hlivická.

2) Schválení usnesení náhradní členské schůze Bytového družstva Hlivická.

Tuto plnou moc činím po zralé úvaze, naprosto dobrovolně, bez jakýchkoli vedlejších vlivů, je mým výslovným přáním a na důkaz toho ji také vlastnoručně podepisuji.

 

V Praze dne …………………………………..

………………………………………………………

(vlastnoruční  podpis zmocnitele)

 

Plnou moc přijímám:

……………………………………………………….

(podpis zmocněnce)

Poznámka – dle ustanovení zákona nesmí být nikdo na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva. Jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělanou žádnou plnou moc.


Celý materiál, včetně Plné moci si můžete stáhnout ZDE (formát doc)

Další související informace byly uveřejněny v předchozí aktualitě, viz ZDE

Náhradní členská schůze Bytového družstva HLIVICKÁ

Z důvodu nízké účasti na Členské schůzi BDH, která se konala dne 1.6.2016 se bude konat

náhradní členská schůze.

Kdy: 16.6.2016 (čtvrtek) v 19:00 hod

Kde: Hlivická 424, 15. patro (vestibul před výtahy)

Všem, kteří se osobně zúčastnili akce dne 1.6.2016 či někomu předali plnou moc pro zastupování patří velký dík.

Ostatním připomínáme, že náklady za zmařenou akci a náklady na uspořádání náhradní akce, včetně všech souvisejících nákladů, jdou k tíži nám všem. Domníváme se, že vynaložené náklady by se nechaly použít i pro jinou formu investic ve prospěch celého domu.

Z tohoto důvodu žádáme o maximální účast, alespoň formou předání plné moci, která nemusí být ověřena.

Pozvánky v písemné formě budou distribuovány v následujících dnech.