Rekonstrukce bytu

Mějte na paměti, že …

 • Pokud rekonstrukci plánuje vlastník bytové jednotky, je potřeba podat řádné „Oznámení stavebních úprav“, ke kterému dává BDH své stanovisko.
 • Pokud rekonstrukci plánuje nájemník, je potřeba podat řádnou „Žádost o povolení stavebních úprav“, která podléhá schválení ze strany BDH.
 • Oba uvedené formuláře naleznete v sekci Dokumenty, formuláře

Bez tohoto postupu a návazného stanoviska BDH NELZE rekonstukci provádět! 

S čím musíte dále počítat, pokud plánujete rekonstrukci:

 1. Všechny práce spojené budou probíhat na výhradně na náklady žadatele/oznamovatele
 2. Stavebník odpovídá za dodržování obecně platných bezpečnostních a protipožárních předpisů a za případné škody na majetku družstva, nebo třetích osob, vzniklé v souvislosti s prováděním uvedených prací.
 3. Každý stavebník je povinen zajistit odvoz stavebního materiálu a průběžný i konečný úklid v objektu i před objektem.

1) Výměna oken:

 1. V případě výměny oken je zapotřebí dodržet následující pokyny:
 2. Zachování rozměrů, členění oken a meziokenní výplně.
 3. Zachováním barvy rámů.
 4. Stavebník zajistí osazení nových oken s příslušnou certifikací a dle platné ČSN 73 05 40.
 5. Ze strany stavebníka (vlastníka) bude dodržen zák. 183/2006 Sb. v platném znění.
 6. Při výměně oken dbát na nepoškození obvodového pláště a odborného napojení stávajících parapetů. V případě poškození zajistí stavebník (vlastník) nápravu na vlastní náklady.
 7. Práce provede odborná firma, která má oprávnění k předmětné činnosti.

2) Zasklení lodžií:

 1. Zasklení musí být provedeno výhradně systémem Optimi Qvadro.
 2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení nájemníků z hlediska bezpečnosti a jejich práv.  Nesmí dojít k narušení nosných konstrukcí objektu. Provádění stavebních prací bude provádět výhradně odborná firma. V případě poškození fasády tuto závadu odstraníte na vlastní náklady.

3) Výměna podlahových krytin:

 1. Pokud je Vaším záměrem vyměnit stávající podlahovou krytinu za plovoucí podlahu, je nutné použít podkladový materiál sloužící k útlumu kročejové hlučnosti.

4) Rekonstrukce elektrorozvodů v bytě:

 1. V případě výměny elektroinstalace zajistit, aby tuto výměnu provedla výhradně odborná firma, a po jejím provedení je nutné předložit revizní zprávy správci objektu.

5) Výměna radiátorů

V případě jakékoliv manipulace s radiátory, spočívající v jejich posunutí či výměně, je nezbytné:

 1. zajistit potvrzení firmy INMES, že tento zásah nebude mít žádné dopady do otopné soustavy – musí být doloženo současně se žádostí/oznámením
 2. Veškeré práce je nezbytné zajistit firmou INMES či v prokazatelné součinnosti s touto firmou, a to včetně případné manipulace nejen s radiátorem, ale i s termoregulační hlavicí a měřičem tepla.
 3. Informovat o termínu demontáže správce objektu
 4. Uhradit náklady spojené s vypuštěním otopné soustavy, které Vám budou sděleny výhradně správcem objektu
 5. Mimo havarijní stavy nelze povolit zásahy (rekonstrukce) do topné soustavy v období topné sezóny. Topná sezóna je upřesněna ve Vyhlášce č. 194/2007 Sb. – ZDE (§ 2 a dále)

6) Celková či částečná rekonstrukce bytu, např. WC, koupelna,…

 1. V případě obecné rekonstrukce je potřeba respektovat pravidla uvedená níže, která jsou společná pro všechny typy rekonstrukcí. Pokud rekonstrukce zahrnuje i některé z výše uvedených typů rekonstrukcí, je potřeba respektovat i náležitosti uvedené u daného typu rekonstrukce.
 2. Rekonstrukcí nelze zasahovat do velikosti podlahových ploch (měnit je).
 3. Při rekonstrukci koupelny je nutno osadit revizní dvířka do stoupací šachty o minimálním rozměru 60*60 cm, a to tak aby byl zajištěn mj. přímý pohled/přístup na měřiče spotřeby vody (bez potřeby používání např. zrcátek apod.)

!!! U všech typů rekonstrukcí zároveň respektovat následující pravidla:

 1. Likvidaci odpadu provádět v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Průběžně zajišťovat odvoz stavebního materiálu a průběžný i konečný úklid v objektu i před objektem. Stavební odpad neukládat ve společných prostorách domu.
 2. Stavebník odpovídá za dodržování obecně platných bezpečnostních a protipožárních předpisů a za případné škody na majetku družstva, nebo třetích osob, vzniklé v souvislosti s prováděním uvedených prací.
 3. Nepoužívat hlučné mechanizmy a zařízení v době nočního klidu a pracovního volna, vyhláška č. 26/1999 Sb. MHM Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v Praze v platném znění, čl. 13 odstavec 3. S ohledem na děti žijící v domě je vhodné tyto práce ukončit v pracovní dny do 20:00 hod. a v sobotu je provádět od 08:00 nejpozději do 18:00 hod. V neděli a o státem uznaných svátcích je možné provádět pouze nehlučné stavební práce.
 4. Stavební práce včetně manipulace s materiálem a sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.
 5. Při přepravě materiálu potřebného pro rekonstrukci je třeba zajistit, aby nebyly poškozeny a znečištěny společné prostory (např. linoleum, výtahy, omítka). V opačném případě ponese náklady za likvidaci škod žadatel o stavební úpravy.
 6. O prováděných opravách v bytě je nutné informovat obyvatele sousedních bytů s žádostí o pochopení, při provádění hlučných prací a tyto provádět tak, aby byl klid v domě rušen co nejméně. Neprodleně po rekonstrukci odstranit oznámení vylepená po domě!
 7. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení nájemníků z hlediska bezpečnosti a porušování jejich práv.
 8. Při provádění stavebních úprav nesmí dojít ke změně dispozic bytu.
 9. Nelze zasahovat (měnit) do velikosti podlahových ploch.
 10. Rekonstrukcí nesmí být dotčeny společné části domu.
 11. Při provádění hlučných staveních prací je nutno respektovat dobu nočního klidu.

Pokud jste zde nenalezli některou podstatnou informaci, můžete nám svůj podnět zaslat na e-mail: info@hlivicka.cz .

Komentáře jsou uzavřeny.