administrátor

Výběrové řízení na pronájem bytu 1+kk

UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ FORMULÁŘ:
Ti z Vás, kteří si stáhli formulář „Žádost o zařazení do výběrového řízení“ v čase před 11.12.2019 17:15 hod, zkontrolujte si prosím, zda na první stránce nemáte v části 2 v bodech a) a e) uvedenou chybně informaci, že se jedná o byt č. 1 v 1. nadzemním podlaží. Správná informace je, že se jedná o 15. nadzemní podlaží ze 16, a to v domě Hlivická 418. V takovém případě si buď formulář stáhněte znovu, případně tuto chybnou informaci můžete ručně opravit. Níže vložený formulář již obsahuje opravené informace. Za případné komplikace se omlouváme…

***************************************************************

Bytové družstvo HLIVICKÁ vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu 1+kk, s lodžií, 47 m2 (č. 30 Hlivická 418, 15. NP)

Minimální nabídková cena 9.800,- / měsíc za nájem

+ záloha na služby (SV, TUV,) ve výši 600,- Kč/osobu

+ záloha na teplo ve výši 800,- Kč/byt

Termín pro podání nabídek je do 5.1.2020 (včetně).

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.2.2020 na jeden rok, s možností opakovaného prodloužení (v případě dohody možné uzavření i dříve)

V případě zájmu vhoďte vyplněný formulář s cenovou nabídkou do uvedeného termínu v zalepené obálce s označením „Nabídka na nájem bytu“ do schránky Bytového družstva HLIVICKÁ přímo v objektu Hlivická 424.

Formulář naleznete ke stažení zde, případně jej již vytištěný obdržíte na vrátnici domu Formulář Výběrové řízení – opravený

 

V ostatních případech nebude Vaše nabídka akceptována jako platná!!!

Prohlídky možné po předchozí dohodě s vrátnicí.

Upozorňujeme, že se jedná výběrové řízení na jiný byt, než které proběhlo v průběhu listopadu 2019 a kde již byl úspěšný uchazeč vybrán.

Harmonogram odečtů tepla a výměny vodoměrů

Harmonogram výměny vodoměrů a odečtů tepla v objektu Hlivická

   

Vchod 415

pondělí 6.1.2020

Vchod 416

úterý 7.1.2020

Vchod 417

středa 8.1.2020

Vchod 418

čtvrtek 9.1.2020

Vchod 419

pátek 10.1.2020

Vchod 420

pondělí 13.1.2020

Vchod 421

úterý 14.1.2020

Vchod 422

středa 15.1.2020

Vchod 423

čtvrtek 16.1.2020

Vchod 424

pátek 17.1.2020

Vchod 425

pondělí 20.1.2020

Vchod 426

úterý 21.1.2020

Vchod 427

středa 22.1.2020

Výměna vodoměrů:

Konkrétnější čas si vyberte vybrat v archu, který je k dispozici na vrátnici domu, kde naleznete přehled volných termínů pro daný den. Výběr termínu je možný pouze do 30.12.2019. Pokud si sami čas neurčíte v tomto archu, bude výměna ve Vašem bytě realizována dle časových možností pracovníků v rámci tohoto dne, tzn. o konkrétním čase budete pouze informováni, a to nejpozději dne 3.1.2020.

Odečty tepla:

Proběhnou ve stejné dny, jako výměna vodoměrů, avšak v časech od 17:00 do cca 21:30 hod. Na konkrétní čas není možné uplatnit jakoukoliv časovou rezervaci, bude postupováno vždy od horních bytů.

Upozorňujeme, že může dojít k časovému zpoždění (např. z důvodu komplikace při realizaci v některém z bytů před Vámi) a tudíž čas považujte za orientační. O případném zdržení by měla aktuální informace vrátnice domu.

Náhradní termíny výměny vodoměrů ani odečtů tepla nebyly stanoveny a je povinností každého majitele/nájemce bytu přístup do bytu zajistit. Případné náklady za náhradní termín by hradil majitel/nájemce bytu, který přístup neumožnil.

Připomenutí Per rollam

Upozorňujeme Vás, že v minulých dnech byly do Vašich schránek vloženy dokumenty „Souhlas vlastníka jednotky pro rozhodnutí mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam)“.

Stejně jako v minulých letech je nezbytné pro další fungování a rozvoj domu vyplnit tento dokument a odevzdat jej do schránky SVJ Hlivická, případně jej zaslat na adresu uvedenou tomto dokumentu.

V případě, že se nemůžete dostat k tištěné podobě tohoto dokumentu, obraťte se, prosím, na správce, případně napište na emailovou adresu info@hlivicka.cz a zašleme Vám dokument v elektronické podobě. 

Účetní závěrky za r. 2018 naleznete v sekci Dokumenty  > Finanční dokumenty 2018 na adrese: http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/ .

Termín pro doručení vyplněných dokumentů je nejpozději do 15.12.2019 včetně.

Poznámka:
Kde naleznete schránku SVJH? Zde máte schématický plánek:

Za Vaši aktivitu předem děkujeme!!!

Zpráva o činnosti Kontrolní komise SVJH

V sekci Dokumenty byla uveřejněna zpráva o činnosti Kontrolní komise Společenství vlastníků jednotek HLIVICKÁ za období od 17.10.2018 do 7.11.2019.

Tato zpráva byla připravena pro prezentaci na členskou schůzi SVJ, která se konala 7.11.2019, avšak z důvodu nízkého počtu přítomných osob a značně rozsáhlé diskuse ze strany návštěvníků na jiná témata bylo z časových důvodů (časový limit na pronájem sálu) rozhodnuto o jejím zveřejnění formou uveřejnění touto formou.

V případě Vašich dotazů k této zprávě lze kontaktovat přímo členy kontrolní komise, či navštívit jakékoliv z jednání Představenstva domu, jehož je Kontrolní komise vždy přítomna.

http://hlivicka.cz/dokumenty-formulare/dokumenty/

Připomínáme: Náhradní členská schůze BDH již tuto středu od 19:00

Připomínáme, že již tuto středu (20.11.2019) se od 19:00 koná náhradní členská schůze Bytového družstva HLIVICKÁ, a to v 15. patře, Hlivická 424 (prostor před výtahy) .

O této akci jsme Vás již informovali v aktualitě http://hlivicka.cz/2019/11/14/nahradni-clenska-schuze-20-11-2019/

Předem všem děkujeme za účast.

Náhradní členská schůze BDH dne 20.11.2019

P O Z V Á N K A

NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva HLIVICKÁ

Bytové družstvo HLIVICKÁ svolává v souladu s ust. § 647 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a v souladu s platnými stanovami

náhradní členskou schůzi

Termín konání:          dne  20. 11. 2019 od 19:15 hod. ( zahájení prezence od 19:00 hod. )

Místo konání:              Hlivická  č.p. 424, Praha 8 – chodba 15. patro, hala u výtahů

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
 6. Schválení rozpočtu na rok 2020
 1. RŮZNÉ
 2. ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.  Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 4. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 5. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva:  www.hlivicka.cz 

Plná moc ke stažení zde: Pozvánka + Plná moc

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz a nebo na vrátnici domu Hlivická 424.