Náhradní členská schůze BDH dne 20.11.2019

P O Z V Á N K A

NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva HLIVICKÁ

Bytové družstvo HLIVICKÁ svolává v souladu s ust. § 647 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a v souladu s platnými stanovami

náhradní členskou schůzi

Termín konání:          dne  20. 11. 2019 od 19:15 hod. ( zahájení prezence od 19:00 hod. )

Místo konání:              Hlivická  č.p. 424, Praha 8 – chodba 15. patro, hala u výtahů

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
 6. Schválení rozpočtu na rok 2020
 1. RŮZNÉ
 2. ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.  Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 4. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 5. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva:  www.hlivicka.cz 

Plná moc ke stažení zde: Pozvánka + Plná moc

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz a nebo na vrátnici domu Hlivická 424.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.