Pozvánka na náhradní členskou schůzi BDH dne 23.11.2017

Z důvodu nedostatečné účasti na členské schůzi BDH dne 2.11.2017 v OD Krakov uveřejňujeme tuto:

 

POZVÁNKU NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Hlivická

 Bytové družstvo Hlivická svolává v souladu s ust. § 647 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a v souladu s platnými stanovami

náhradní členskou schůzi 

Termín konání:          dne  23. 11. 2017 od 18:30 hod. ( zahájení prezence od 18:00 hod. )

Místo konání:            Hlivická  č.p. 424 – chodba 15. patro

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 1. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016
 2. Schválení rozpočtu na rok 2018
 1. DOPLŇUJÍCÍ VOLBA člena PŘEDSTAVENSTVA DRUŽSTVA
 2. RŮZNÉ
 3. ZÁVĚR

Poznámky a informace: 

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 4. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 5. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva: hlivicka.cz 

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz a nebo na vrátnici domu Hlivická 424.

Přílohy: 

 Vzor plné moci k zastoupení na náhradní členské schůzi  – ZDE (pdf)

 Za  Bytové družstvo HLIVICKÁ: 

  Mgr. Michal Janovský, v. r.                                       JUDr. František Hak, v. r.

  předseda představenstva                                                    místopředseda představenstva

Bookmark the permalink.

Jeden komentář

 1. Pingback: Již zítra náhradní členská schůze BDH – Hlivicka.cz

Komentáře jsou zakázány.