Pozvánka na zasedání shromáždění vlastníků SVJH – 12.10.2021

P O Z V Á N K A

NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Společenství vlastníků jednotek Hlivická

  Datum konání:           dne  12. 10. 2021 od 18:30 hod. (zahájení prezence od 18:00 hod.)

Místo konání:              Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Program:

 1. Zahájení (volba předsedajícího, volba zapisovatele)
 2. Informace o činnosti Předsedy společenství
 3. Informace o činnosti Kontrolní komise
 4. Zpráva o výsledcích hospodaření společenství; Schválení účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání výsledku hospodaření
 5. Schválení úpravy výše záloh od 1. 7. 2022
 6. Informace o plánovaných akcích SVJH
 7. Diskuse a závěr

Poznámky a informace:

 Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.

 1. Prosíme všechny vlastníky či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 2. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného vlastníka na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.
 3. POZOR! Nepřítomný člen manželského páru musí zplnomocnit druhého k jednání a rozhodování, je-li jejich jednotka ve společném jmění manželů!!! (v souladu s § 1185 odst. 2 NOZ)
 4. Stejně tak u podílového spoluvlastnictví jednotky je třeba zmocnění od těch spoluvlastníků, kteří se shromáždění neúčastní.
 5. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 6. U vlastníků – právnických osob je nutné předložit originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku za účelem zjištění oprávnění jednat za právnickou osobu.
 7. Podklady, které nejsou přílohou pozvánky, budou nejpozději 10 dní před konáním shromáždění k dispozici na webových stránkách SVJ Hlivická hlivicka.cz – Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz.

Do účetních dokladů roku 2020 můžete nahlédnout ve středu 6. 10. 2021 v čase od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hodin na adrese správce Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to po předchozí domluvě s účetní společenství paní J. Vosykovou, tel:  605420331, e-mail: vosykova@sbdpraha.cz.

Za předsedu Společenství vlastníků Hlivická Bytové družstvo HLIVICKÁ:

   Mgr. Michal Janovský, v. r.                                     JUDr. František Hak, v. r.

předseda představenstva                                               místopředseda představenstva

 

Přílohy:

 1. Plná moc k zastoupení na zasedání shromáždění společenství > Ke stažení zde:  Pozvanka SVJ Hlivicka_ 12. 10. 2021

 

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.