Pozvánka na ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ SVJ Hlivická

Datum konání:          dne 18. 9. 2023 od 18:30 hod. (zahájení prezence od 18:00 hod.)

Místo konání:            Kulturní dům Krakov, Těšínská 600, Praha 8

Program:

 1. Zahájení (volba předsedajícího, volba zapisovatele)
 2. Informace o činnosti Předsedy společenství
 3. Informace o činnosti Kontrolní komise
 4. Hospodaření společenství
  a) Zpráva o výsledcích hospodaření společenství; Schválení účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání výsledku hospodaření
  b) Schválení úpravy výše záloh od 1.1.2024 (krátkodobých i dlouhodobé zálohy)
 5. Informace o plánovaných akcích SVJH
 6. Diskuse a závěr

Poznámky a informace: 

 1. Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.
 2. Prosíme všechny vlastníky či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 3. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného vlastníka na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření shromáždění v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.
 4. Nepřítomný člen manželského páru musí zplnomocnit druhého k jednání a rozhodování, je-li jejich jednotka ve společném jmění manželů.
 5. Stejně tak u podílového spoluvlastnictví jednotky je třeba zmocnění od těch spoluvlastníků, kteří se shromáždění neúčastní.
 6. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 7. U vlastníků – právnických osob je nutné předložit originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku za účelem zjištění oprávnění jednat za právnickou osobu.
 8. Podklady, které nejsou přílohou pozvánky, budou nejpozději 10 dní před konáním shromáždění k dispozici na webových stránkách SVJ Hlivická hlivicka.cz. Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě na Oddělení péče o klienta SBD Praha, mail: klientske@sbdpraha.cz, kontaktní osoby: Karin Alešová 605781228 a Jana Ksandrová 733591573.

Do účetních dokladů roku 2022 můžete nahlédnout ve středu 6. 9. 2023 a 13. 9. 2023 v čase od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hodin na adrese správce Střelničná 1861/8a, Praha 8, a to po předchozí domluvě s účetní společenství paní Jolanou Vosykovou, tel:  605420331, e-mail: vosykova@sbdpraha.cz.

Kompletní Pozvánku, včetně Plné moci k zastupování naleznete zde: SVJH – Pozvánka  

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.