Pozvánka na Náhradní členskou schůzi BDH

 

P O Z V Á N K A NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Hlivická

Bytové družstvo Hlivická svolává v souladu s ust. § 647 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění a v souladu s platnými stanovami

náhradní členskou schůzi

Termín konání:     dne  16. 6. 2016 od 19:00 hod. ( zahájení prezence od 18:30 hod. )

Místo konání:        Hlivická  č.p. 424 – chodba 15. patro

Program:

 1. PREZENCE, ZAHÁJENÍ (volba předsedajícího a ověřovatelů zápisu)
 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA – členská schůze bere na vědomí
 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE
 4. HOSPODAŘENÍ
 5. Informace a schválení účetní závěrky za rok 2015
 6. Informace a odsouhlasení výše záloh od 1.7.2016
 7. Schválení poskytnutí půjčky pro SVJ Hlivická na financování významných oprav objektu (zateplení pláště domu, oprava výtahů)
 8. Pověření představenstva Bytového družstva ve věci jednání za BD Hlivická ve funkci Předsedy Společenství vlastníků Hlivická
 9. RŮZNÉ, ZÁVĚR

Poznámky a informace:

 Po každém z bodů programu bude nejprve probíhat diskuze a následně bude hlasováno o návrhu usnesení.

 1. Prosíme všechny členy družstva či jejich zmocněnce, aby si s sebou vzali svůj průkaz totožnosti.
 2. Nemůžete-li se osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění nejlépe rodinného příslušníka nebo jiného člena družstva na základě vzoru plné moci v příloze, jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. Nelze však předkládat scan nebo kopii plné moci!
 3. Plnou moc předejte, prosím, svému zmocněnci, který ji odevzdá u prezence.
 4. Pozvánka včetně plné moci, návrhu a dalších podkladových materiálů pro členskou schůzi jsou zveřejněny na webových stránkách družstva: hlivicka.cz 

Ti z Vás, kteří nemají přístup k internetu, si mohou materiály vyžádat v listinné podobě u zástupkyně SBD Praha, JUDr. Jitky Mokré, tel: 733 799 925, email: mokra@sbdpraha.cz a nebo na vrátnici domu Hlivická 424.

Přílohy:

 Vzor plné moci k zastoupení na náhradní členské schůzi – ke stažení i s Pozvánkou  ZDE (formát DOC)

 

 Za  Bytové družstvo HLIVICKÁ:

 Mgr. Michal Janovský, v. r.                                     JUDr. František Hak, v. r.

předseda představenstva                                   místopředseda představenstva


 

PLNA MOC

k zastupování člena Bytového družstva Hlivická

V souladu s ust. § 635 odst. 2 zákona č. 90/2012 S., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) pověřuji a zplnomocňuji za moji osobu:

(jméno a příjmení) ………………………………………………………………………….,

rodné číslo …………………………………………………….,

trvale bytem…………………………………………………………………………………………………………………,

člen Bytového družstva Hlivická,

 

a to pana (paní) …………………………………………………….., nar. ………………………………………..,

trvale bytem……………………………………………………………………………………..

Plná moc je udělována pro zastupování mé osoby na náhradní členské schůzi, konané dne 16. 6. 2016 a je v souladu s ustanovením výše uvedeného zákona udělována pouze na toto jednání náhradní členské schůze v následujícím rozsahu:

1) Hlasování a rozhodování o všech bodech programu jednání náhradní členské schůze, tak jak byl navržen představenstvem Bytového družstva Hlivická.

2) Schválení usnesení náhradní členské schůze Bytového družstva Hlivická.

Tuto plnou moc činím po zralé úvaze, naprosto dobrovolně, bez jakýchkoli vedlejších vlivů, je mým výslovným přáním a na důkaz toho ji také vlastnoručně podepisuji.

 

V Praze dne …………………………………..

………………………………………………………

(vlastnoruční  podpis zmocnitele)

 

Plnou moc přijímám:

……………………………………………………….

(podpis zmocněnce)

Poznámka – dle ustanovení zákona nesmí být nikdo na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva. Jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělanou žádnou plnou moc.


Celý materiál, včetně Plné moci si můžete stáhnout ZDE (formát doc)

Další související informace byly uveřejněny v předchozí aktualitě, viz ZDE

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.